Name Word No
2017-2022
Rahul K Fadte
Shamika S. Naik
Shrikant P. Mandrekar
Vallabh J. Fadte
Maya S. Harmalkar
Sadanand T. Bagkar
Umesh S. Gaonkar
2012-2017
Satish N. Harmalkar 4
Sadanand Bagkar 5
Vallabh J. Fadte 6
Arjun K. Kauthankar 3
Umesh Gaonkar 1
Janhvi J. Mandrekar 7
Shanti Mayekar 2
2007-2012
Asha R. Naik 5
Sampada S. Fadte 2
Satish N. Harmalkar 4
Meena M. Chodankar 1
Arjun K. Kauthankar 3
Lalita S. Fadte 6
Bablo D. Kalangutkar 7
Rajesh Temkar 7
2002-2007
Madhu Surya Fadte 2
Asha R. Naik 5
Sushant D. Chodankar 1
Aniksha Kauthankar 3
Satish N. Harmalkar 4
Jairam G. Fadte 6
Francis Misquita 7
1997-2002
Francis Misquita 7
Arjun Kauthankar 3
Sangita U. Mandrekar 4
Chandrakant Parab 1
Kunda G. Mayekar 2
Sadanand Bagkar 5
Jairam G. Fadte 5